Điạ chỉ: Mầm non Tựu Liệt

Email: mntuuliet-tt@hanoiedu.vn

Mô tả:

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngày sinh: 20/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tứ hiệp, Thanh Trì,Hà Nội

Trình độ :12/12

Điện thoại riêng: 0975667876

Email liên lạc: huyentrang1082@gmail.com

Mầm non Tựu Liệt